15 Ene, 2018

S’APROVA LA NOVA ESTRATÈGIA ESPANYOLA D’ACTIVACIÓ PER A L’OCUPACIÓ (EEAE) 2017-2020 I EL PLA ANUAL DE POLÍTICA D’OCUPACIÓ (PAPE) 2018

El passat mes de desembre es va publicar al BOE la EEAE, estratègia que representa una nova oportunitat per impulsar la cooperació entre els serveis públics d’ocupació (SPE) i els proveïdors privats de serveis per a l’ocupació, a l’establir entre altres, els següents principis d’actuació:

  • L’atenció i el suport individualitzat als demandants en funció de les seves necessitats específiques.
  • La col·laboració amb altres agents, tant públics com privats.
  • La coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de la desocupació i altres prestacions públiques.

Cal destacar que la EEAE té entre els seus objectius estratègics l’abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística, que tingui en compte les seves dimensions sectorial i local, i establir marcs de col·laboració amb altres agents públics i privats.

Així mateix, el passat mes de desembre, el Govern i les comunitats autònomes van acordar en la Conferència Sectorial d’Ocupació el PAPE 2018, PAPE que per primera vegada es presenta en Conferència Sectorial abans que comenci l’exercici de la seva posada en marxa. En la Conferència Sectorial també es va abordar el Programa d’Aprenentatge Mutu i Intercanvi de Bones Pràctiques entre l’SPE en 2018 i l’Agenda del Canvi del Sistema Nacional d’Ocupació.

15 Ene, 2018

SE APRUEBA LA NUEVA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO (EEAE) 2017-2020 Y EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO (PAPE) 2018

El pasado mes de diciembre se publicó en el BOE la EEAE , estrategia que representa una nueva oportunidad para impulsar la cooperación entre los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y los proveedores privados de servicios para el empleo, al establecer entre otros, los siguientes principios de actuación:

  • La atención y el apoyo individualizado a los demandantes en función de sus necesidades específicas.
  • La colaboración con otros agentes, tanto públicos como privados.
  • La coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo y otras prestaciones públicas.

Destacar que la EEAE tiene como entre sus objetivos estratégicos el abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística, que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y establecer marcos de colaboración con otros agentes públicos y privados.

Asimismo, el pasado mes de diciembre el Gobierno y las CCAA acordaron en la Conferencia Sectorial de Empleo el PAPE 2018, PAPE que por primera vez se presenta en Conferencia Sectorial antes de que comience el ejercicio de su puesta en marcha. En la Conferencia Sectorial también se abordó el Programa de Aprendizaje Mutuo e Intercambio de Buenas Prácticas entre el SPE en 2018 y la Agenda del Cambio del Sistema Nacional de Empleo.

19 Sep, 2017

EL NIVELL D’EDUCACIÓ, UN FACTOR CLAU EN LA SITUACIÓ LABORAL

A Espanya, la taxa d’ocupació entre joves adults amb estudis terciaris és del 76%, en comparació del 68% d’aquells amb titulacions d’educació secundària superior o post-secundària no terciària, i només el 60% per a aquells que no han completat l’educació secundària superior. Als països OCDE aquestes mitjanes corresponen al 83%, 76% i 59%.

Les persones amb les qualificacions educatives més baixes presenten un major risc d’atur. A Espanya, la taxa d’atur per als joves adults que no han completat l’educació secundària superior és del 30%, enfront del 20% d’aquells que sí que ho han fet i el 16% d’aquells que tenen educació terciària.

Així mateix, un major nivell educatiu assolit reverteix en retribucions salarials més elevades. A Espanya, els adults de 25 a 64 anys amb estudis terciaris finalitzats presenten un avantatge salarial del 53% sobre els que han completat estudis d’educació secundària superior. Aquells amb un nivell educatiu inferior tenen un desavantatge salarial del 29%. Als països OCDE els percentatges són del 56% i el 22% respectivament.

 

Font: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017

 

19 Sep, 2017

EL NIVEL DE EDUCACIÓN, UN FACTOR CLAVE EN LA SITUACIÓN LABORAL

En España, la tasa de empleo entre jóvenes adultos con estudios terciarios es del 76%, en comparación con el 68% de aquellos con titulaciones de educación secundaria superior o post-secundaria no terciaria, y solo el 60% para aquellos que no han completado la educación secundaria superior. En los países OCDE estos promedios corresponden al 83%, 76% y 59%.

Las personas con las cualificaciones educativas más bajas presentan un mayor riesgo de desempleo. En España, la tasa de desempleo para los jóvenes adultos que no han completado la educación secundaria superior es del 30%, frente al 20% de aquellos que sí lo han hecho y el 16% de aquellos que tienen educación terciaria.

Asimismo, un mayor nivel educativo alcanzado revierte en retribuciones salariales más elevadas.  En España, los adultos de 25 a 64 años con estudios terciarios finalizados presentan una ventaja salarial del 53% sobre los que han completado estudios de educación secundaria superior. Aquellos con un nivel educativo inferior tienen una desventaja salarial del 29%. En los países OCDE los porcentajes son del 56% y el 22% respectivamente.

Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017
12 Jul, 2017

TRANSFORMACIÓ DIGITAL CAP A UNA ESPANYA 4.0

AMETIC, CCOO i UGT han elaborat un manifest «Pel lideratge de la transformació digital de l’economia espanyola mitjançant el desenvolupament del talent«, en el qual proposen diferents mesures perquè Espanya desenvolupi el talent digital i es converteixi en un dels primers països de la transformació digital a Europa.

El manifest exposa que el World Economic Forum indica que hi ha una correlació directa entre inversió en digitalització, augment del PIB i descens de l’atur, i anuncia que s’espera que la digitalització generi 1.250.000 llocs de treball a Espanya en els pròxims cinc anys, sempre que s’adoptin les mesures necessàries.

Més informació: Manifiesto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo del talento

Font: AMETIC, CCOO i UGT

12 Jul, 2017

TRANSFORMACIÓN DIGITAL HACIA UNA ESPAÑA 4.0

AMETIC, CCOO y UGT han elaborado un manifiestoPor el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo del talento”, en el cual proponen distintas medidas para que España desarrolle el talento digital y se convierta en uno de los primeros países de la transformación digital en Europa.

El manifiesto expone que el World Economic Forum indica que existe una correlación directa entre inversión en digitalización, aumento del PIB y descenso del paro, y anuncia que se espera que la digitalización genere 1.250.000 puestos de trabajo en España en los próximos cinco años, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias.

Más información: Manifiesto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo del talento

Fuente: AMETIC, CCOO y UGT

4 Jul, 2017

LA TASA MÁS BAJA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) realiza un seguimiento periódico de las condiciones socio-laborales y los procesos de transición a la vida adulta de los jóvenes a través del análisis del empleo y la vivienda.

El último boletín publicado por el Observatorio expone que, en el último trimestre de 2016, la tasa de emancipación de las personas de 16 a 29 años es de un 19,5%, es decir, más de 8 de cada 10 jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres.

En relación al empleo, la precariedad –entendida como la temporalidad, parcialidad y sobrecualificación– va en aumento, ya que un 92,2% de las nuevas contrataciones realizadas a jóvenes menores de 30 años fueron temporales. Y el 57,1% de los jóvenes empleados tienen contratos temporales.

Más información en el boletín del Observatorio de Emancipación, correspondiente al segundo semestre de 2016: http://bit.ly/2tWpiDe
Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

4 Jul, 2017

LA TAXA MÉS BAIXA D’EMANCIPACIÓ DELS JOVES

L’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) realitza un seguiment periòdic de les condicions sociolaborals i els processos de transició a la vida adulta dels joves a través de l’anàlisi de l’ocupació i l’habitatge.

L’últim butlletí publicat per l’Observatori exposa que, en l’últim trimestre de 2016, la taxa d’emancipació de les persones de 16 a 29 anys és d’un 19,5%, és a dir, més de 8 de cada 10 joves segueixen vivint en casa dels seus pares.

En relació a l’ocupació, la precarietat -entesa com la temporalitat, parcialitat i sobrecualificación- va en augment, ja que un 92,2% de les noves contractacions realitzades a joves menors de 30 anys van ser temporals. I el 57,1% dels joves empleats tenen contractes temporals.

Més informació en el butlletí de l’Observatori d’Emancipació, corresponent al segon semestre de 2016: http://bit.ly/2tWpiDe

 

Font: Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya

9 Jun, 2017

El sector fundacional debat sobre el futur de l’ocupació dels més vulnerables L’Associació

L’Associació Espanyola de Fundacions (AEF), en col·laboració amb Ingeus, va celebrar el passat dia 30 de maig de 2017 a la seu de la Fundació ONCE, la Jornada «L’ocupació dels més vulnerables. Sí que hi ha futur«. Al llarg de la jornada, a la qual van assistir més d’un centenar de representants de fundacions, d’organitzacions no governamentals i de l’Administració Pública, es van debatre i van compartir experiències sobre el futur de l’ocupació de les persones en risc d’exclusió social.

La jornada va ser inaugurada per Javier Nadal, President de la aef, i Alberto Durán, vicepresident executiu de Fundació ONCE, que van compartir taula amb Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona, qui en la seva ponència «Creixement econòmic i reducció de les desigualtats «, destacar com la recuperació econòmica dels últims anys a Espanya està deixant a la cuneta a milers de persones, especialment als joves i als majors de 45 anys amb escassa qualificació.

Així mateix, Antón Costa va fer una crida a lluitar contra el fatalisme, en el sentit, que sí que hi ha futur per a aquestes persones, però requereix de solucions innovadores i específiques, no només de les Administracions Públics sinó de tota la societat.

A continuació es van presentar dos cas d’èxit en l’àmbit de l’ocupació dels més vulnerables: Junts per l’Ocupació dels més vulnerables de la Fundació Accenture i Feina amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona. El primer va ser exposat per la directora de la Fundació, Ana Millán, que va presentar el projecte que té com a objectiu enfortir les oportunitats de les persones amb major vulnerabilitat en un context digital. Per la seva banda, Salvador Busquets, director general de Càritas Diocesana de Barcelona, explicar la rigorosa metodologia que desenvolupen, juntament amb l’empresa Ingeus, per aconseguir que les persones amb major vulnerabilitat trobin una ocupació. D’aquesta manera va néixer Fein amb Cor que ja compta amb quatre anys de recorregut i un notable èxit en la incorporació a l’ocupació de persones en risc d’exclusió social.

Isidro Rodríguez, director de Fundació Secretariat Gitano, va moderar la taula rodona «El futur de l’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió social», acompanyat de Sabina Lobato, directora d’Ocupació de la Fundació ONCE, Marc Simón, director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària la Caixa, Maika Sánchez, directora del Pla d’Ocupació de Creu Roja Espanyola, Francisco Rueda, Viceconsejero d’Ocupació de la Junta de Comunitats de Castella-la-Manxa i Francisco Cristóbal, Director de l’Àrea de Desenvolupament Social de Càritas Espanyola. Els participants van destacar que avui dia l’ocupació ja no és una garantia contra l’exclusió i que el millor remei per combatre-la són l’educació i la formació permanent.

La taula «El futur de les polítiques públiques d’ocupació», va ser moderada per Gregori Cascante, Conseller Delegat de Ingeus, i hi van participar Ignasi Tremiño, portaveu de la Comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Rocío de Fruits, vocal de la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social al Congrés dels Diputats pel Grup Parlamentari Socialista, Carles Campuzano, portaveu adjunt de la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats del Partit Demòcrata Català, i Sergio del Camp, portaveu d’Ocupació de Ciutadans al Congrés dels Diputats.

En el transcurs de la taula rodona es va debatre sobre la idoneïtat dels complements salarials per a les rendes més baixes, la necessitat d’instaurar una renda universal de ciutadania, i si aquestes mesures, si escau, han d’anar acompanyades de programes integrals d’ocupació en coordinació amb els Serveis Socials.

Els participants a la taula rodona, van coincidir en la necessitat d’invertir a Espanya més i millors polítiques actives d’ocupació, i en la necessitat de focalitzar actuacions concretes en els més vulnerables. Així mateix, es va destacar l’important paper que la col·laboració públic privada en matèria d’ocupació s’està desenvolupant en altres països, i que a Espanya segueix sent una assignatura pendent que ha de ser abordada definitivament en els propers anys.

A la cloenda de la jornada, Miguel Ángel García, viceconseller d’Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, va ressaltar que «la millor integració social és la que porta de la mà l’ocupació». En aquest sentit, ha destacat les diferents polítiques que s’estan desenvolupant des del Govern de la Comunitat de Madrid: reforç de les oficines d’ocupació, revitalització de la formació per a l’ocupació, millora dels incentius a la contractació, i col·laboració públic privada en matèria d’ocupació.

Jornades patrocinades per

logo

9 Jun, 2017

El sector fundacional debate sobre el futuro del empleo de los más vulnerables

La Asociación Española de Fundaciones (aef), en colaboración con Ingeus, celebró el pasado día 30 de mayo de 2017 en la sede de la Fundación ONCE, la Jornada “El empleo de los más vulnerables. Sí hay futuro”. A lo largo de la jornada, a la que asistieron más de un centenar de representantes de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales y de la Administración Pública, se debatieron y compartieron experiencias sobre el futuro del empleo de las personas en riesgo de exclusión social.

La jornada fue inaugurada por Javier Nadal, Presidente de la aef, y Alberto Durán, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE, que compartieron mesa con Antón Costas, Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, quién en su ponencia “Crecimiento económico y reducción de las desigualdades”, destacó cómo la recuperación económica de los últimos años en España está dejando en la cuneta a miles de personas, en especial a los jóvenes y a los mayores de 45 años con escasa cualificación.

Asimismo, Antón Costa hizo un llamamiento a luchar contra el fatalismo, en el sentido, de que sí hay futuro para estas personas, pero requiere de soluciones innovadoras y específicas, no solo de las Administraciones Públicos sino de toda la sociedad.

A continuación se presentaron dos caso de éxito en el ámbito del empleo de los más vulnerables: Juntos por el Empleo de los más vulnerables de la Fundación Accenture y Feina amb Cor de Cáritas Diocesana de Barcelona. El primero fue expuesto por la Directora de la Fundación, Ana Millán, que presentó el proyecto que tiene como objetivo fortalecer las oportunidades de las personas con mayor vulnerabilidad en un contexto digital. Por su parte, Salvador Busquets, Director General de Cáritas Diocesana de Barcelona, explicó la rigurosa metodología que desarrollan, junto con la empresa Ingeus, para lograr que las personas con mayor vulnerabilidad encuentren un empleo. De esta forma nació Fein amb Cor que ya cuenta con cuatro años de recorrido y un notable éxito en la incorporación al empleo de personas en riesgo de exclusión social.

Isidro Rodríguez, Director de Fundación Secretariado Gitano, moderó la mesa redonda “El futuro del empleo de los colectivos en riesgo de exclusión social”, acompañado de Sabina Lobato, Directora de Empleo de la Fundación ONCE, Marc Simón, Director Corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa, Maika Sánchez, Directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Española, Francisco Rueda, Viceconsejero de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha y Francisco Cristóbal, Director del Área de Desarrollo Social de Cáritas Española. Los participantes destacaron que hoy día el empleo ya no es una garantía contra la exclusión y que el mejor remedio para combatirla son la educación y la formación permanente.

La mesa “El futuro de las políticas públicas de empleo”, fue moderada por Gregori Cascante, Consejero Delegado de Ingeus, y en ella participaron Ignacio Tremiño, Portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rocío de Frutos, Vocal de la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, Carles Campuzano, Portavoz adjunto de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados del Partido Demócrata Catalán, y Sergio del Campo, Portavoz de Empleo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

En el transcurso de la mesa redonda se debatió sobre la idoneidad de los complementos salariales para las rentas más bajas, la necesidad de instaurar una renta universal de ciudadanía, y si éstas medidas, en su caso, deben ir acompañadas de programas integrales de empleo en coordinación con los Servicios Sociales.

Los participantes en la mesa redonda, coincidieron en la necesidad de invertir en España más y mejores políticas activas de empleo, y en la necesidad de focalizar actuaciones concretas en los más vulnerables. Asimismo, se destacó el importante papel que la colaboración público privada en materia de empleo se está desarrollando en otros países, y que en España sigue siendo una asignatura pendiente que debe ser abordada definitivamente en los próximos años.

En la clausura de la jornada, Miguel Ángel García, Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, resaltó que “la mejor integración social es la que lleva de la mano el empleo”. En este sentido, destacó las distintas políticas que se están desarrollando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid: refuerzo de las oficinas de empleo, revitalización de la formación para el empleo, mejora de los incentivos a la contratación, y colaboración público privada en materia de empleo.

Jornadas patrocinadas por

logo