25 Feb, 2016

Apoderament de les famílies amb Anticipa

Al setembre de 2015 hem començat a treballar amb Anticipa en un projecte d’apoderament de les famílies que, degut a situacions sobrevingudes com a conseqüència de la crisi econòmica, es troben en risc d’exclusió social.
Moltes famílies es troben en una situació vulnerable: a la pèrdua dels llocs de treball es suma, en moltes ocasions, la dificultat per fer front als compromisos contrets en la compra de l’habitatge.

Aquesta situació genera un problema extraordinàriament greu per als propietaris dels habitatges i les famílies que hi viuen, però també genera un impacte sobre els immobles i els titulars de les hipoteques.

La nostra hipòtesi de treball és que un enfocament holístic d’apoderament de les famílies els permet aconseguir estabilitat laboral i social, ajudant-los a reduir l’impagament de les rendes o fer front a les seves hipoteques. Només amb una normalització de l’entorn social i laboral es pot donar estabilitat a les famílies.

L’enfocament d’Ingeus i Anticipa és diametralment oposat al de les execucions hipotecàries i desnonaments i es basa en l’apoderament de les famílies a partir de tres àmbits de treball integral:

  • La intermediació financera amb les entitats per donar estabilitat habitacional a les famílies, amb un contracte de lloguer bonificat d’almenys 3 anys;
  • La mediació social amb les famílies per assegurar l’accés als recursos i ajudes que la unitat familiar pugui necessitar;
  • L’acompanyament laboral per a la reincorporació de les persones al mercat de treball.

Ingeus, al costat d’Anticipa, fa una aposta per l’apoderament social i laboral abordant el problema des de diferents àmbits per aconseguir un equilibri no només a nivell econòmic sinó també a nivell social i familiar.

25 Feb, 2016

Celebrem els 1.500!

Més de 1.500 participants han trobat una ocupació amb el projecte Feina amb Cor i el passat mes de desembre ho vam celebrar.

El projecte impulsat per Càritas Diocesana de Barcelona ha aconseguit en els seus dos anys de funcionament transformar la vida de moltes famílies.

En els 6 mesos que dura el programa realitzem un acompanyament personal i professional a les persones que hi participen, amb un enfocament holístic.

La metodologia emprada i la recerca activa d’ocupació apropa els participants al mercat de treball. Però a Ingeus creiem que una part important de l’èxit del projecte rau en ser capaços de retornar la confiança, la motivació i l’esperança a qui, per motius diversos, s’ha vist allunyat del mercat de treball.

I per això, la millor recompensa és veure com els participants que troben feina vénen a les nostres oficines i comparteixen la seva alegria amb un petit gest: canviar el número de la pissarra en la qual anotem les persones que ja han trobat una ocupació amb Ingeus. I ja són més de 1.500!

25 Feb, 2016

Assoliments 2015

Feina amb Cor tanca el 2015 amb 2.983 participants atesos i amb més de la meitat d’aquests havent trobat una ocupació. Dia a dia, el nombre d’històries d’èxit va augmentant. Més de la meitat dels participants troben feina en els sis mesos de durada del programa. La clau del seu èxit és el tracte als participants i l’acompanyament personal, motivador i professional.

Entre els nostres participants un 64% dels que acaben el programa troben una feina i el mantenen durant una mitjana de 2 mesos. Aquests resultats es deuen a la combinació de la tasca del nostre equip d’assessors laborals, gestors d’empresa, formadors i a la motivació i les ganes que li posen els participants.

Aquestes ganes es reflecteixen en les més de 24.500 entrevistes entre assessors i participants que hem dut a terme, els 600 tallers en els que han participat i les més de 1.000 simulacions d’entrevista fetes.
A través d’experiències dels participants s’ha pogut veure que l’ingredient crític de l’assoliment és la persistència, el fer un recorregut mínim al programa fins a començar a guanyar autoconfiança.

D’altra banda, el 91% les empreses que col·laboren amb Ingeus al programa de Feina amb Cor han manifestat estar satisfets o molt satisfets amb el servei, sent el tracte dels gestors, la rapidesa en la resposta i el volum de candidatures enviades els factors més ben valorats.

A Ingeus estem molt contents dels èxits de Feina amb Cor i sobretot per aquestes gairebé 3.000 persones que hem acompanyat fins ara.

25 Feb, 2015

Empoderamiento de las familias con Anticipa

En septiembre de 2015 hemos empezado a trabajar con Anticipa en un proyecto para el empoderamiento de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social por situaciones sobrevenidas como consecuencia de la crisis económica.

Muchas familias se encuentran en una situación vulnerable: a la pérdida de los puestos de trabajo se suma, en muchas ocasiones, la dificultad para hacer frente a los compromisos contraídos para la compra de sus viviendas.

Esta situación genera un problema extraordinariamente grave para los propietarios de las viviendas y las familias que viven en ellos, pero también tiene impacto sobre los inmuebles y los titulares de las hipotecas.

Nuestra hipótesis de trabajo es que un enfoque holístico de empoderamiento de las familias les permite conseguir la estabilidad laboral y social ayudándolas a reducir el impago de las rentas o hacer frente a sus hipotecas. Sólo con una normalización del entorno social y laboral se podrá dar estabilidad a las familias.

El enfoque de Ingeus y Anticipa es diametralmente opuesto al de las ejecuciones hipotecarias y desahucios y se basa en el empoderamiento de las familias a partir de tres ámbitos de trabajo integral:

  • la intermediación financiera con las entidades para dar estabilidad habitacional a las familias, con un contrato de alquiler bonificado de al menos 3 años;
  • la mediación social con las familias para asegurar el acceso a los recursos y ayudas que la unidad familiar pueda necesitar;
  • el acompañamiento laboral para la reincorporación de las personas al mercado de trabajo.

Así Ingeus junto a Anticipa hace una apuesta por el empoderamiento social y laboral abordando el problema desde diferentes ámbitos para conseguir un equilibrio no solo a nivel económico sino también a nivel social y familiar.

25 Feb, 2015

¡Celebramos los 1.500!

Más de 1.500 participantes en el proyecto Feina amb Cor han encontrado un empleo y el pasado mes de diciembre lo celebramos.

El proyecto impulsado por Cáritas Diocesana de Barcelona ha conseguido en sus dos años de funcionamiento transformar la vida de muchas familias.

En los 6 meses que dura el programa realizamos un acompañamiento personal y profesional de las personas que participan en él, con un enfoque holístico.

La metodología empleada y la búsqueda activa de empleo acerca a los participantes al mercado de trabajo. Pero en Ingeus creemos que parte importante del éxito del proyecto radica en ser capaces de devolver la confianza, la motivación y la esperanza a quien por motivos diversos se ha visto alejado del mercado de trabajo.

Y por ello la mejor recompensa es ver cómo los participantes que encuentran trabajo vienen a nuestras oficinas y comparten su alegría con un pequeño gesto: cambiar el número de la pizarra en la que anotamos las personas que ya han encontrado un empleo con Ingeus. ¡Y ya son más de 1.500!

25 Feb, 2015

Logros 2015

Feina amb Cor cierra el 2015 con 2.983 participantes atendidos y con más de la mitad de éstos habiendo encontrado un empleo. Día a día el número de historias de logros va aumentando. Más de la mitad de los participantes encuentran empleo en los seis meses de duración del programa. La clave del éxito del programa es el trato a los participantes y el acompañamiento es personal, motivador y profesional.

Entre nuestros participantes un 64% de los que terminan el programa encuentran un empleo y lo mantienen durante 2 meses de media. Estos resultados se deben a la combinación de la labor de nuestro equipo de asesores laborales, gestores de empresa y formadores y a la motivación y las ganas que le ponen los participantes.

Estas ganas se reflejan en las más de 24.500 entrevistas entre asesores y participantes que hemos llevado a cabo, los 600 talleres en los que han participado y las más de 1.000 simulaciones de entrevista hechas.

A través de experiencias de los participantes se ha podido ver que el ingrediente crítico del logro es la persistencia, el hacer un recorrido mínimo en el programa hasta empezar a ganar autoconfianza.

Por otro lado el 91% las empresas que colaboran con Ingeus en el programa de Feina amb Cor han manifestado estar satisfechos o muy satisfechos con el servicio, siendo el trato de los gestores, la rapidez en la respuesta y el volumen de candidaturas enviadas los factores más relevantes.

En Ingeus estamos muy contentos de los logros de Feina amb Cor y sobre todo por estas casi 3.000 personas a las que hemos acompañado hasta el momento.