Habitatge Social

Apoderament social per a l’habitatge.

Els Nostres Programes d’Habitatge Social ofereixen un acompanyament integral (residencial, social i laboral), en els quals a més d’acompanyar a les persones i el seu entorn familiar en el procés de cerca d’una ocupació, se’ls ajuda a normalitzar la situació de la família des d’una perspectiva social, i se’ls dóna suport en els processos de negociació i mediació residencial, i de captació de recursos i ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar.

Ingeus acompanya a les famílies per a ajudar-les a trobar alternatives residencials que els permetin reconstruir les seves vides de forma digna.