Apoderament de les famílies amb Anticipa

Al setembre de 2015 hem començat a treballar amb Anticipa en un projecte d’apoderament de les famílies que, degut a situacions sobrevingudes com a conseqüència de la crisi econòmica, es troben en risc d’exclusió social.
Moltes famílies es troben en una situació vulnerable: a la pèrdua dels llocs de treball es suma, en moltes ocasions, la dificultat per fer front als compromisos contrets en la compra de l’habitatge.

Aquesta situació genera un problema extraordinàriament greu per als propietaris dels habitatges i les famílies que hi viuen, però també genera un impacte sobre els immobles i els titulars de les hipoteques.

La nostra hipòtesi de treball és que un enfocament holístic d’apoderament de les famílies els permet aconseguir estabilitat laboral i social, ajudant-los a reduir l’impagament de les rendes o fer front a les seves hipoteques. Només amb una normalització de l’entorn social i laboral es pot donar estabilitat a les famílies.

L’enfocament d’Ingeus i Anticipa és diametralment oposat al de les execucions hipotecàries i desnonaments i es basa en l’apoderament de les famílies a partir de tres àmbits de treball integral:

  • La intermediació financera amb les entitats per donar estabilitat habitacional a les famílies, amb un contracte de lloguer bonificat d’almenys 3 anys;
  • La mediació social amb les famílies per assegurar l’accés als recursos i ajudes que la unitat familiar pugui necessitar;
  • L’acompanyament laboral per a la reincorporació de les persones al mercat de treball.

Ingeus, al costat d’Anticipa, fa una aposta per l’apoderament social i laboral abordant el problema des de diferents àmbits per aconseguir un equilibri no només a nivell econòmic sinó també a nivell social i familiar.