El BOE publica el Pla Reincorpora-t

El passat dia 9 d’abril de 2019, es va publicar en el BOE el Pla Reincorpora-t, Pla triennal per a prevenir i reduir la Desocupació de Llarga Durada 2019-2021, l’objectiu de la qual és reduir significativament la taxa d’atur entre els aturats de llarga durada, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Destacant entre les seves mesures, la col·laboració público‐privada amb entitats especialitzades i amb una dilatada experiència en acompanyar cap a l’ocupació als col·lectius més allunyats del mercat de treball; organitzacions que aporten recursos complementaris als existents en els Serveis Públics d’Ocupació i a les entitats locals.

Font:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5242